Jaką pomoc finansową mogą uzyskać lokatorzy?

Kiedy mamy trudną sytuację finansową nie czekajmy do momentu, aż nasze mieszkanie będzie zadłużone. Warto dowiedzieć się, o jakie wsparcie możemy się ubiegać.

Generalnie o dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. Mogą to być zarówno właściciele mieszkań, jak i domów. Nie ma znaczenia to, czy mieszkanie jest spółdzielcze, własnościowe, czy wynajmowane.

O takie oto wsparcie możemy się ubiegać:

1). Dodatek mieszkaniowy – to dopłata do czynszu. Do dodatku są uprawnione gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza: 1550,24 zł na osobę w rodzinie (to jest 30 procent przeciętnego wynagrodzenia krajowego) lub 2066,99 zł (to jest 40 procent tego wynagrodzenia) dla osoby samotnej oraz tzw. powierzchnia mieszkania nie jest większa niż 45,5 m2 na 1 osobę (gdy samotnie gospodaruje); 52 m2 na 2 osoby; 58,5 m2 na 3 osoby; 71,5 m2 na 4 osoby; 84,5 m2 dla 5 osób (do powierzchni wlicza się pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój). Należy wiedzieć, że jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, wówczas powierzchnia może być większa o około 10 m2. Dochód zaś uwzględnia się po odliczeniu między innymi składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Dodatek wynosi 10-15 procent dochodów miesięcznych rodziny i jest przyznawany na 6 miesięcy czasu (potem składa się nowy wniosek). Wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy.

2). Dodatek energetyczny – mogą go otrzymać rodziny, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Wystarczy złożyć wniosek i dołączyć do niego kopię umowy zawartej z firmą energetyczną na dostawę prądu (oryginał do wglądu). Do 30 kwietnia 2022 roku dodatek energetyczny wynosi miesięcznie: dla 1 osoby 12,09 zł; dla rodziny 2-, 4-osobowej – 16,79 zł; dla 5-osobowej – 20,15 zł. Wypłacany jest przez 6 miesięcy czasu.

3). Obniżka czynszu – mogą się o nią starać rodziny o niskich dochodach, zajmujące mieszkania komunalne. Każda gmina (miasto) ma własne zasady przyznawania tej ulgi, między innymi ustala progi dochodowe. Najemcy lokali komunalnych powinni o to pytać w swoim urzędzie. Tam też uzyskają druk wniosku. Muszą załączyć deklarację o dochodach mieszkających razem członków rodziny. Warto dodać, że ulga jest z reguły przyznawana na 12 miesięcy czasu.

Pamiętajmy też o tym, że kiedy gmina odmówi nam pomocy, wówczas mamy prawo się odwołać. Skierujmy wówczas odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóżmy je w naszym urzędzie gminy. Na odwołanie się mamy 14 dni czasu, licząc od daty otrzymania tej decyzji.

Dodatkowa uwaga – dodatki przyznawane lokatorom są zwolnione z opodatkowania.